Accomplishment of the experiment NIGHT


Russian Longterm-Flight – Phase 1

Here you can find the accomplishment of the experiment NIGHT which was accomplished before, during and after the flight by the main crew 15. The main crew 15 consisted of the cosmonauts Viktor Mikhailovich Afanasiyev (V. M. A.), Yuri Vladimirovich Usachev (Yu. V. U.) and Valeri Vladimirovich Poljakov (V. V. P.).

Pre-Flight checkups
No. Date
(DD.MM.YYYY)
Cosmonaut Comment
V. M. A. Yu. V. U. V. V. P.
1 19.10.1993
2 20.10.1993
3 26.10.1993
4 27.10.1993
5 01.11.1993
6 02.11.1993
7 03.11.1993
8 24.11.1993
9 25.11.1993
In-Flight checkups
No. Date
(DD.MM.YYYY)
Cosmonaut Comment
V. M. A. Yu. V. U. V. V. P.
1 09.02.1994
2 10.02.1994
3 11.02.1994
4 11.04.1994
5 12.04.1994
6 13.04.1994
7 12.05.1994
8 13.05.1994
9 14.06.1994
10 15.06.1994
Post-Flight checkups
No. Date
(DD.MM.YYYY)
Cosmonaut Comment
V. M. A. Yu. V. U. V. V. P.
1 11.07.1994
2 12.07.1994
3 14.07.1994
4 15.07.1994
Russian Longterm-Flight – Phase 2

Here you can find the accomplishment of the experiment NIGHT which was accomplished before, during and after the flight by the main crew 16. The main crew 16 consisted of the cosmonauts Yuri Ivanovich Malenchenko (Yu. I. M.) and Talgat Amangeldyevich Musabayev (T. A. M.). The scientific cosmonaut Valeri Vladimirovich Poljakov (V. V. P.), who has worked as a member of the main crew 15 on the space station 6 months before, went on with his job as a member of the main crew 16. Because the cosmonaut Valeri Vladimirovich Poljakov (V. V. P.) was still in space, he didn´t make any pre-flight or post-flight checkups in the phase RLF-2.

Pre-Flight checkups
No. Date
(DD.MM.YYYY)
Cosmonaut Comment
Yu. I. M. T. A. M. V. V. P.
1 03.04.1994
2 24.04.1994
3 30.04.1994
4 11.05.1994
5 13.05.1994
In-Flight checkups
No. Date
(DD.MM.YYYY)
Cosmonaut Comment
Yu. I. M. T. A. M. V. V. P.
1 02.08.1994
2 03.08.1994
3 04.08.1994
4 02.09.1994
5 05.09.1994
6 06.09.1994
7 11.10.1994
8 19.10.1994
9 23.10.1994
Post-Flight checkups
No. Date
(DD.MM.YYYY)
Cosmonaut Comment
Yu. I. M. T. A. M. V. V. P.
1 09.11.1994
2 11.11.1994
Russian Longterm-Flight – Phase 3

Here you can find the accomplishment of the experiment NIGHT which was accomplished before, during and after the flight by the main crew 17. The main crew 17 consisted of the cosmonauts Aleksandr Stepanovich Viktorenko (A. S. V.) and Yelena Vladimirovna Kondakova (Y. V. K.). The scientific cosmonaut Valeri Vladimirovich Poljakov (V. V. P.), who has worked as a member of the main crews 15 and 16 on the space station, went on with his job as a member of the main crew 17. Because the cosmonaut Valeri Vladimirovich Poljakov (V. V. P.) was still in space, he didn´t make any pre-flight checkups in the phase RLF-3.

Pre-Flight checkups
No. Date
(DD.MM.YYYY)
Cosmonaut Comment
A. S. V. Y. V. K. V. V. P.
1 27.07.1994
2 04.08.1994
3 08.09.1994
4 09.09.1994
5 12.09.1994
6 13.09.1994
7 14.09.1994
8 20.09.1994
9 21.09.1994
In-Flight checkups
No. Date
(DD.MM.YYYY)
Cosmonaut Comment
A. S. V. Y. V. K. V. V. P.
1 18.11.1994
2 19.11.1994
3 20.11.1994
4 15.12.1994
5 16.12.1994
6 23.12.1994
7 28.12.1994
8 29.12.1994
9 30.12.1994
10 22.02.1995
11 23.02.1995
12 24.02.1995
Post-Flight checkups
No. Date
(DD.MM.YYYY)
Cosmonaut Comment
A. S. V. Y. V. K. V. V. P.
1 25.03.1995
2 26.03.1995
3 27.03.1995
4 27.03.1995
5 27.03.1995
6 28.03.1995
7 30.03.1995
8 31.03.1995
9 03.04.1995
10 05.04.1995
11 06.04.1995